Welzijn


Het werkveld van een sociaal werker is breed. Van jeugdhulpverlening tot wijkteam en van tbs-kliniek tot ouderenzorg. Wat is er in deze specifieke werkvelden nodig om professionals te ondersteunen en mensen te helpen hun eigen talenten te ontwikkelen?

Forensische Zorg als Champions League van de zorg

Nieuw lectoraat Vakmanschap Forensische zorg gestart

Lector Ruud van der Horst: “Steeds vaker krijgen justitiabelen met psychiatrische problematiek forensische zorg opgelegd. Ook ontstaat er een grotere behoefte aan forensische zorgkennis bij de reguliere GGZ, BW/MO, verslavingszorg, jeugdzorg, gevangeniswezen en reclassering. Dit lectoraat draagt bij aan versterking van het vakmanschap en deskundigheidsbevordering van (toekomstige) professionals. Als professionals hun werk beter en effectiever kunnen doen zal dit bijdragen aan het verminderen van terugval in delictgedrag van patiënten en hiermee zorgen voor een veiliger samenleving.”

“Binnen het lectoraat staat vakmanschap van professionals in de forensische zorg centraal. Enerzijds hangt dit vakmanschap samen met inhoudelijke kennis over hoe je deze zorg zo goed mogelijk kan vormgeven en welke innovaties je hierin kan toepassen. Aan de andere kant is de wijze waarop professionals deze kennis krijgen aangedragen belangrijk voor de mate waarin deze kennis beklijft en kan worden toegepast in de beroepspraktijk. De kennisinhoudelijke kant enerzijds en de didactische kant anderzijds komen in de samenwerking met deze twee kenniscentra bij elkaar. Het is de ideale combinatie.”

Lectoraat Jeugdpreventie

Lector Patricia Vuijk: “Jeugdigen met een zorgvraag zijn vaak aangewezen op meerdere instellingen en beroepsgroepen. Onderzoek naar de effectiviteit van de programma's die onderwijs- en zorgprofessionals aan jeugdigen aanbieden, en onderzoek naar welke kennis, vaardigheden en attituden dit van professionals vraagt, zijn daarom belangrijk.

Deze professionals hebben ieder hun eigen achtergrond en kennis en verschillen bijvoorbeeld in de mate waarin ze met evidence-based richtlijnen werken. Samenhangende, effectieve zorg wordt hierdoor bemoeilijkt.

Het onderzoek van mijn lectoraat draagt bij aan een beter levensloopperspectief voor Rotterdamse jeugdigen en optimaliseert de opleiding van onderwijs- en zorgprofessionals."

Wat doet herkauwen van negatieve emoties met je gemoed?

Nieuw onderzoek 'Happy Friends' gestart

Twintig procent van alle jongeren heeft bij de start op de middelbare school veel last van depressieve klachten. Schoolprofessionals zien bij deze leerlingen verlies van veerkracht en zelfvertrouwen, onderprestatie, ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdige schooluitval. Vriendschappen tussen meisjes zijn aan de ene kant een belangrijke bron van steun, maar kunnen ook een voedingsbodem zijn voor de ontwikkeling van internaliserende problemen.

In dit onderzoek wordt gekeken of het tegengaan van co-ruminatie (het excessief bespreken van problemen en negatieve emoties en gevoelens) preventief zou kunnen werken bij depressie.

Happy Friends

Meer over het onderzoek naar de effectiviteit van een depressiepreventieprogramma voor meisjes in de vroege adolescentie.

App

Voor het onderzoek is een aparte app gemaakt.

Podcast

“Vriendschappen zijn helpend. Maar tot een bepaalde hoogte.” Gesprek met Patricia Vuijk.

Betrokken lectoren:

Vakmanschap Forensische Zorg

Opgroeien in de Stad

Jeugdpreventie

Deel deze pagina: